Universal studio Singapore

Wednesday, 29 May 2013

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์-คณิต ณ ประเทศสิงคโปร์


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์ คณิต ณ ประเทศสิงคโปร์  คลิกที่นี่ 


หมายเหตุ : กรุณาตรวจรายชื่อนักเรียนดังกล่าว นักเรียนที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ กรุณาส่ง

           1. สำเนาการโอนเงินมัดจำ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างช้าภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับเท่านั้น)


No comments:

Post a Comment