Universal studio Singapore

Wednesday, 26 June 2013

ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เนื่องจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ จะออกเดินทางวันที่ 20 -23 กรกฎาคม 2556

ทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจึงจัดปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.00 - 12.40 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเดินทาง และข้อปฏิบัติในต่างแดน โดยบริษัท ชาร์ม ออฟ เอเชีย จำกัด

และอำนวยความสะดวกเรื่องการแลกเงินให้ในวัดดังกล่าว
โดยกำหนดยอดการแลกเปลี่ยนขั้นต่ำ 3,000 บาท - 5,000 บาท*


*อัตราการแลกเงินขึ้นอยู่กับธนาคารที่ให้บริการ

Wednesday, 5 June 2013

กำหนดชำระค่าเข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือ

กำหนดชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 11,500 บาท  ภายในวันที่ 15-20 มิถุนายน 2556

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 103-204262-6

2. ชื่อผู้ฝากกรุณาใส่  ชื่อ-นามสกุล ห้อง เลขที่ ของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ส่งสำเนาการโอนเงินมาที่ อ.จิรัฐ นันทพฤทธิ์ (วิทยาศาสตร์) หรือที่ อ. แก้ว สกุลเสริมไกรศรี (คณิตศาสตร์) ภายในวันที่ 15-20 มิถุนายน 2556


ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ค่ะ
คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Wednesday, 29 May 2013

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์-คณิต ณ ประเทศสิงคโปร์


ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์ คณิต ณ ประเทศสิงคโปร์  คลิกที่นี่ 


หมายเหตุ : กรุณาตรวจรายชื่อนักเรียนดังกล่าว นักเรียนที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ กรุณาส่ง

           1. สำเนาการโอนเงินมัดจำ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
           2. สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างช้าภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับเท่านั้น)


Tuesday, 28 May 2013

กำหนดการ Science and Mathematics study camp in Singapore

กำหนดการค่ายวิทย์ คณิต วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556
ณ ประเทศสิงคโปร์  คลิกที่นี่Thursday, 23 May 2013

วัตถุประสงค์โครงการ Science and Mathematics study camp in Singapore (ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติในกิจกรรม Science and Mathematics Study Camp in Singapore ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 20-23 กรกฎาคม พ.ศ.2556
2. เพื่อพัฒนาความเป็นสากลในโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษและการเปิดสู่ภูมิภาค
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัวในต่างแดน

Wednesday, 22 May 2013

วิธีการชำระเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science and Mathematics study camp in Singapore

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจ สามารถส่งใบตอบรับมาทางโรงเรียน พร้อมทั้งชำระเงินค่ามัดจำ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารที่

ธนาคารไทยพานิชย์
เลขที่บัญชี 103-2-042-626 
ชื่อบัญชี นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี
(อาจารย์ผู้ร่วมดูแลโครงการค่ายครั้งนี้)

ให้โอนเงินและแฟกซ์ สำเนาการโอนเงินมาที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หรือสามารถแนบมาพร้อมจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 นี้ค่ะ

หมายเหตุ:
เบอร์แฟกซ์ 02-4336735
สิ่งที่ต้องส่งให้ทางโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้

1. เอกสารตอบรับเข้าร่วมโครงการ
2. สำเนาการโอนเงินมัดจำ โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และห้องของนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)  1 ฉบับ ก่อนวันที่หนังสือเดินทางหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (180 วัน)

ส่งที่ อ.จิรัฐ นันทพฤทธิ์ หรืออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอน, อาจารย์แก้ว สกุลเสริมไกรศรี หรืออาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอนSunday, 21 April 2013

ลงทะเบียนเข้าค่ายที่สิงคโปร์

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ประเทศสิงคโปร์  "คลิกที่นี่"